Gyldighed
Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Tilbud
Indtræder der i tidsrummet mellem tilbudsafgivelsen og levering ændringer i told, afgifter, materiale- og valutariske forhold og øvrige handelsforbehold forbeholder vi os ret til dækning af de forøgede udgifter.

Alle priser er ekskl. merværdiafgift og eventuelle statsafgifter.
Alle priser er beregnet ved US$ kurs 8,00DKK

Levering
Levering sker på GreenMatic’s forretningsadresse.
Såfremt der indtræder forsinkelser i den angivne leveringstid, kan køber ikke, medmindre andet skriftligt er accepteret, ophæve handlen. Vi forbeholder os ret til delleveringer.

Ved eventuel forsinkelse forbeholder vi os ansvarsfrihed for alle indirekte følger af forsinkelsen, herunder driftstab, tidstab, avancetab o. lign. Ved forsinkelse kan der alene rejses krav om erstatning såfremt det konkret kan bevises, at forsinkelsen havde væsentlig betydning for køber.

Forsendelse
Ved transport fra GreenMatic’s forretningsadresse, forsendes alle varer på den måde vi til enhver tid finder mest hensigtsmæssig.

Forsendelse sker på købers regning og risiko og beskadigelser og forsinkelser under forsendelse erstattes derfor ikke.

Betaling
Betalingsbetingelserne er som angivet i tilbud, ordre anerkendelse og faktura. Ved senere betaling end angivet, beregnes renter 2,0% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdag, som er fakturadatoen.

Ved ordrer på DKK. 50.000,00 og derover erlægges betaling således:

1/3 ved ordreafgivelse

1/3 når halvdelen af den forudsete levering er forløbet

1/3 ved slutlevering, herunder modregnes rabatter.

Køber er ikke berettiget til at modregne med evt. modkrav på sælger, med mindre disse er skriftligt anerkendt, ligesom køber ikke har ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

Ejendomsret
Tegninger, beskrivelser, modeller o. lign, der er udviklet vederlags frit i forbindelse med tilbud, forbliver GreenMatic’s ejendom. Sådant materiale må ikke i nogen henseende misbruges eller videregives til tredjemand og skal tilbageleveres til GreenMatic, såfremt tilbudet ikke accepteres.

Ejendomsret
Leverer GreenMatic software, herunder programmel og knowhow, bevarer GreenMatic alle rettigheder hertil.

Køberen er alene i det omfang det er aftalt eller forudsat, berettiget til at anvende det materiale, som GreenMatic har udarbejdet og materialet må ikke overdrages til andre uden forudgående aftale med GreenMatic.

Ansvar for mangler og fejl
Vi bestræber os på altid at levere varer, der opfylder normer og specifikationer, i henhold til hvad vore datablade angiver.

Overholdes disse specifikationer ikke, eller hvis udstyret i øvrigt er behæftiget med fejl og mangler, påtager vi os at udbedre eller ombytte defekte dele uden omkostninger for køber, når udstyret returneres til vor adresse, men har ikke ansvar herudover, ligesom køber ikke kan hæve handlen, såfremt vi udbedrer eller ombytter senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af det returnerede.

Omkostninger og risiko ved returnering til vor adresse påhviler køberen.

Produkt ansvar
Vi er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler om produktansvar, dog er ansvaret begrænset til dæknings-omfanget af vor produktansvarsforsikring. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er vi ikke ansvarlige for driftstab, avance tab eller andet direkte tab.

Reklamation
Reklamationer over manko eller andre synlige fejl og mangler skal ske indenfor 5 arbejdsdage fra leverancens modtagelse. I modsat fald er køber afskåret fra at gøre fejlen eller manglen gældende.

Returnering af varer
Varer, der er fremstillet specielt efter købers ønske, tages ikke retur. Standardvarer kan kun tages retur efter forudgående særskilt aftale, til fakturabeløbet minus 10% og forudsat returnering sker i ubrudt, original emballage. Omkostninger og risiko ved forsendelse til vor adresse phviler køberen.

Værneting og lovvalg
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Sæ- og Handelsretten i København efter dansk ret.